Przeznaczone na finansowanie wydatków inwestycyjnych, jak również bieżących. Adresowane są dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dużym ułatwieniem dla przedsiębiorstw z sektora MSP jest mniej sformalizowana i krótsza procedura aplikowania o środki finansowe. Z kolei zasilenie kapitału z funduszu strukturalnych Unii Europejskiej powoduje, że mogą być one oferowane na preferencyjnych warunkach, tj. na dłuższe okresy niż w bankach komercyjnych i po niższej cenie w porównaniu z warunkami rynkowymi (oprocentowanie ustalane jest w oparciu o stawkę referencyjną Komisji Europejskiej powiększonej o marżę za ryzyko).
Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw udzielane są przez liczne fundusze pożyczkowe, działające na terenie całego kraju. Mogą być one zabezpieczane na korzystnych warunkach z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji udzielanych przez fundusze poręczeniowe, również korzystające z dofinansowania pochodzącego z funduszy unijnych.