Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację dwóch typów projektów:

  1. Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.
  2. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Nabór wniosków trwa od 30 czerwca 2016 do 10 sierpnia 2016 roku.

Działanie Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwachrealizowane będzie poprzez wsparcie przedsięwzięć przyczyniających się do podnoszenia innowacyjności regionu poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw zaangażowanych w prace B+R, jak również poprawę jakości infrastruktury badawczej wykorzystywanej dla działalności badawczo-rozwojowej.
W ramach działania finansowane będą wyłącznie przedsięwzięcia, które przyczynią się do realizacji założeń RIS.

W przypadku 1 typu projektu warunkiem wsparcia jest przedstawienie przez przedsiębiorstwo planu badań tj. planu prac B+R. Plan prac B+R powinien obejmować przewidywane
do zrealizowania zgodne z RIS badania przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe.

W przypadku 2 typu projektu wsparcie udzielane jest na realizację projektów zgodnych
z inteligentnymi specjalizacjami Województwa Śląskiego wskazanymi w RIS, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. Projekty w których nie przewidziano prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania. Warunkiem wsparcia jest  komercyjne wykorzystanie w gospodarce wyników prac B+R będących przedmiotem projektu (dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Beneficjenta do skomercjalizowania w okresie 3 lat od daty zakończenia realizacji projektu wyników projektu, rozumianego jako wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej Beneficjenta poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu).

Zapraszamy do kontaktu z nami i składania wniosków.