Zachęcamy podmioty uprawnione, a więc jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji organizacje pozarządowe, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi przedszkola, odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego,kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych do skorzystania z usług firmy PROMETEUSZ EURO SP. Z O.O. w celu opracowania wniosków o dofinansowanie z RPO WSL 2014-2020 na dofinansowanie projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej XII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego.

Typ projektu: W ramach konkursu przewiduje się realizację następującego typu projektu: Przebudowa, budowa przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego wraz z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Termin naboru upływa z dniem 24-11-2016r. godz. 12:00.

PROMETEUSZ EURO SP. Z O.O.

ul. Hanki Sawickiej 9, 44-122 Gliwice

Telefon: 32 2320267

Fax: 32 2323355