Firma PROMETEUSZ EURO SP. Z O.O. z siedzibą w Gliwicach oferuje pełne wsparcie w procesie aplikowania o środki pomocowe współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej, dostępne w perspektywie finansowej 2014-2020. W tychże latach dla przedsiębiorstw dostępne będą dotacje w ramach następujących programów wsparcia:

 • Regionalne Programy Operacyjne – każde województwo ma swój własny program, w którym przewidziane zostały środki na rozwiązywanie najistotniejszych dla niego problemów. Skupiamy swoją uwagę na Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego, ale jesteśmy na bieżąco również z programami województw ościennych.
 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – w tym programie przewidziano wsparcie dla przedsiębiorstw między innymi na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, finansowanie inwestycji wdrożeniowych innowacyjnych rozwiązań produktowych i procesowych, internacjonalizację działalności gospodarczej oraz ochronę praw własności intelektualnej.
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – jest to duży program, w którym wspierane są znaczące przedsięwzięcia infrastrukturalne wpływające na zmniejszenie oddziaływania działalności gospodarczej na środowisko naturalne.
 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
 • Program Operacyjny Cyfrowa Polska

W latach 2014-2020 przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się dofinansowanie następujących typów projektów:

 • projekty szkoleniowo-doradcze,
 • projekty inwestycyjne,
 • projekty badawcze,
 • projekty doradcze i proinnowacyjne,
 • projekty wspierające internacjonalizację i współpracę ponadnarodową.

Wykaz Działań, w których możliwe jest  uzyskanie finansowania dla projektów inwestycyjnych:

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.
 2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, 3.2. Innowacje w MŚP.
 3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej.
 4. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, 4.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.
 5. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, 4.4. Wysokosprawna kogeneracja.
 6. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, 7.5. Wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej poprzez instrumenty finansowe.
 7. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat.
 8. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej.
 9. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych.
 10. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.
 11. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, 10.4. Poprawa stanu środowiska miejskiego.
 12. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 3.1. Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie „preseed” przez fundusze typu „proof of concept” – BRIdge Alfa.
 13. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 3.2. Publiczno-prywatne wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych – BRIdge VC.
 14. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.
 15. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2. Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii.
 16. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 1.1. Inwestycje w innowacyjne start-upy – STARTER.
 17. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 3.1.2. Inwestycje grupowe aniołów biznesu w MŚP – Biznest.
 18. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 1.3. Fundusz Pożyczkowy Innowacji.
 19. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2.1. Badania na rynek.
 20. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2.2. Kredyt na innowacje technologiczne.
 21. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2.3. Fundusz gwarancyjny wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw.
 22. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 2.9. Rozwój ekonomii społecznej.

Wykaz działań, w których możliwe jest uzyskanie finansowania na realizację projektów szkoleniowych i/lub doradczych:

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, 3.1.3. Rozwój profesjonalnych usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców.
 2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, 7.3.3. Promocja samozatrudnienia.
 3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, 7.4.2. Outplacement.
 4. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, 7.5. Wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej poprzez instrumenty finansowe.
 5. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, 8.2.3. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa.
 6. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.
 7. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 8. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej.
 9. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.
 10. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.
 11. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.
 12. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, 11.4.3. Kształcenie ustawiczne.
 13. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 2.2. Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku.
 14. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 2.9. Rozwój ekonomii społecznej.
 15. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 4.3. Współpraca ponadnarodowa.

Wykaz Działań, w których możliwe jest  uzyskanie finansowania dla projektów badawczo-rozwojowych:

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.
 2. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
 3. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 1.1.2. Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej / demonstracyjnej.
 4. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 1.2. Sektorowe programy B+R, „INNOLOT – innowacyjne lotnictwo”.
 5. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 1.2. Sektorowe programy B+R, „INNOMED – Program badań naukowych i prac rozwojowych dla sektora gospodarki w obszarze medycyny innowacyjnej”.
 6. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 1.2. Sektorowe programy B+R, „INNOCHEM”.
 7. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 3.1. Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie „pre-seed” przez fundusze typu „proof of concept” – BRIdge Alfa.
 8. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 3.2. Publiczno-prywatne wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych – BRIdge VC.
 9. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2.3.2. Bon na innowacje.
 10. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 1.4. Projekty aplikacyjne.

Wykaz Działań, w których możliwe jest  uzyskanie finansowania dla projektów doradczych i proinnowacyjnych:

 1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.
 2. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2.3.4. Ochrona własności przemysłowej.
 3. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 3.1.5. Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock

Wykaz Działań, w których możliwe jest  uzyskanie finansowania dla projektów współpracy narodowej oraz związanych z internacjonalizacją działalności gospodarczej:

 1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.
 2. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 3.3.1. Polskie Mosty Technologiczne.
 3. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.
 4. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.
 5. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 4.3. Współpraca ponadnarodowa.