Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

/Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
­

RPO DOLNOŚLĄSKIE: Nabór wniosków na działania 1.5.1. – „Rozwój produktów i usług w MŚP”.

Od dnia 31.10.2016r. rozpocznie się nabór wniosków na działania 1.5.1. –  „Rozwój produktów i usług w MŚP” w województwie dolnośląskim.
[…]

RPO ŚLĄSKIE: Nabór wniosków na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.5, Podziałanie 4.5.2.

Zachęcamy wszystkie chętne podmioty tj. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej), spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego do udziału w konkursie o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej IV. Firma PROMETEUSZ EURO SP. Z O.O. oferuje profesjonalną pomoc w zakresie przygotowania, napisania, złożenia oraz rozliczenia projektów dofinansowanych.
[…]

Nabór wniosków na dofinansowanie projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej XII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego.

Zachęcamy podmioty uprawnione, a więc jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji organizacje pozarządowe, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi przedszkola, odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego,kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych do skorzystania z usług firmy PROMETEUSZ EURO SP. Z O.O. w celu opracowania wniosków o dofinansowanie z RPO WSL 2014-2020 na dofinansowanie projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej XII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego.

[…]

Wsparcie na projekty B+R przedsiębiorstw w ramach Działania 1.2. „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację dwóch typów projektów:

Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.
Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Nabór wniosków trwa od 30 czerwca 2016 do 10 sierpnia 2016 roku.

Działanie „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach” realizowane będzie […]

Dotacje na badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Zgodnie z obowiązującym harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na rok 2016, nabór wniosków w ramach Działania 1.2  Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach odbędzie się w okresie miesiąca maja i czerwca br.

Działanie 1.2 dedykowane jest dla następujących typów projektów:

Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności […]

Wsparcie inwestycji w wysokosprawną kogenerecję

Zgodnie z obowiązującym harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na rok 2016, nabór wniosków w ramach Działania 4.4  Wysokosprawna kogeneracja odbędzie się w okresie miesiąca lipca i sierpnia br.

Wspierane będą działania polegające na produkcji energii poprzez wykorzystanie (budowę) wysokosprawnych źródeł kogeneracyjnych, opartych o źródła energii inne aniżeli OZE, węgiel kamienny […]

Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

Zgodnie z obowiązującym harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2016 rok, nabór wniosków w ramach Działania 3.3  Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej odbędzie się w okresie miesiąca lipca i sierpnia br.

W ramach realizowanych projektów będzie można uzyskać wsparcie na nabycie narzędzi informatycznych, które będą wspierać prowadzenie biznesu, zarówno wewnątrz […]