Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

/Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
­

POIR: Nabór wniosków na działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w 2016r.

W ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania).

[…]

Wsparcie na badania naukowe i prace rozwojowe ramach Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”

Wsparcie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe
i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia 651/20141, wpisujące się w zakres regionalnych agend naukowo – badawczych, opracowany na podstawie zagadnień badawczych zgłoszonych przez samorządy województw (projekt w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania).

Projekt może być realizowany […]

Wsparcie na projekty B+R przedsiębiorstw w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy – nabór wniosków trwa od 04 maja 2016 do 31 grudnia 2016 roku,
przedsiębiorstwa duże […]

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw w ramach Działania 2.1 – nabór wniosków do dnia 29.04.2016

Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe.

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy […]