Dotacje

­

RPO DOLNOŚLĄSKIE: Nabór wniosków na działania 1.5.1. – „Rozwój produktów i usług w MŚP”.

Od dnia 31.10.2016r. rozpocznie się nabór wniosków na działania 1.5.1. –  „Rozwój produktów i usług w MŚP” w województwie dolnośląskim.
[…]

POIR: Nabór wniosków na działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w 2016r.

W ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania).

[…]

RPO ŚLĄSKIE: Nabór wniosków na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.5, Podziałanie 4.5.2.

Zachęcamy wszystkie chętne podmioty tj. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej), spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego do udziału w konkursie o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej IV. Firma PROMETEUSZ EURO SP. Z O.O. oferuje profesjonalną pomoc w zakresie przygotowania, napisania, złożenia oraz rozliczenia projektów dofinansowanych.
[…]

Województwo Dolnośląskie: od 30 września rusza nowy nabór wniosków na dotację z UE

Od 30 września interesanci z obszaru województwa dolnośląskiego będą mogli ubiegać się o dotację w ramach następujących działań: działania 1.5, działania 3.1, działania 6.1 i działania 6.3.

[…]

Nabór wniosków na dofinansowanie projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej XII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego.

Zachęcamy podmioty uprawnione, a więc jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji organizacje pozarządowe, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi przedszkola, odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego,kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych do skorzystania z usług firmy PROMETEUSZ EURO SP. Z O.O. w celu opracowania wniosków o dofinansowanie z RPO WSL 2014-2020 na dofinansowanie projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej XII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego.

[…]

Wsparcie na badania naukowe i prace rozwojowe ramach Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”

Wsparcie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe
i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia 651/20141, wpisujące się w zakres regionalnych agend naukowo – badawczych, opracowany na podstawie zagadnień badawczych zgłoszonych przez samorządy województw (projekt w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania).

Projekt może być realizowany […]

Wsparcie na projekty B+R przedsiębiorstw w ramach Działania 1.2. „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację dwóch typów projektów:

Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.
Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Nabór wniosków trwa od 30 czerwca 2016 do 10 sierpnia 2016 roku.

Działanie „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach” realizowane będzie […]

Wsparcie na projekty B+R przedsiębiorstw w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy – nabór wniosków trwa od 04 maja 2016 do 31 grudnia 2016 roku,
przedsiębiorstwa duże […]

Dotacje na badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Zgodnie z obowiązującym harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na rok 2016, nabór wniosków w ramach Działania 1.2  Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach odbędzie się w okresie miesiąca maja i czerwca br.

Działanie 1.2 dedykowane jest dla następujących typów projektów:

Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności […]

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw w ramach Działania 2.1 – nabór wniosków do dnia 29.04.2016

Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe.

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy […]