prometedit

/prometedit
­

About prometedit

This author has not yet filled in any details.
So far prometedit has created 14 blog entries.

RPO DOLNOŚLĄSKIE: Nabór wniosków na działania 1.5.1. – „Rozwój produktów i usług w MŚP”.

Od dnia 31.10.2016r. rozpocznie się nabór wniosków na działania 1.5.1. –  „Rozwój produktów i usług w MŚP” w województwie dolnośląskim.
[…]

POIR: Nabór wniosków na działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w 2016r.

W ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania).

[…]

RPO ŚLĄSKIE: Nabór wniosków na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.5, Podziałanie 4.5.2.

Zachęcamy wszystkie chętne podmioty tj. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej), spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego do udziału w konkursie o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej IV. Firma PROMETEUSZ EURO SP. Z O.O. oferuje profesjonalną pomoc w zakresie przygotowania, napisania, złożenia oraz rozliczenia projektów dofinansowanych.
[…]

Województwo Dolnośląskie: od 30 września rusza nowy nabór wniosków na dotację z UE

Od 30 września interesanci z obszaru województwa dolnośląskiego będą mogli ubiegać się o dotację w ramach następujących działań: działania 1.5, działania 3.1, działania 6.1 i działania 6.3.

[…]

Nabór wniosków na dofinansowanie projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej XII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego.

Zachęcamy podmioty uprawnione, a więc jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji organizacje pozarządowe, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi przedszkola, odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego,kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych do skorzystania z usług firmy PROMETEUSZ EURO SP. Z O.O. w celu opracowania wniosków o dofinansowanie z RPO WSL 2014-2020 na dofinansowanie projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej XII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego.

[…]

Wsparcie na badania naukowe i prace rozwojowe ramach Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”

Wsparcie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe
i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia 651/20141, wpisujące się w zakres regionalnych agend naukowo – badawczych, opracowany na podstawie zagadnień badawczych zgłoszonych przez samorządy województw (projekt w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania).

Projekt może być realizowany […]

Wsparcie na projekty B+R przedsiębiorstw w ramach Działania 1.2. „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację dwóch typów projektów:

Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.
Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Nabór wniosków trwa od 30 czerwca 2016 do 10 sierpnia 2016 roku.

Działanie „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach” realizowane będzie […]

Wsparcie na proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw w ramach Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

Projekty mogą dodatkowo obejmować zakup od wykonawcy usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, o ile będzie towarzyszyła powyższej usłudze. Usługa dotycząca innowacji nietechnologicznej nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu.

Kosztem […]

Wsparcie na wdrożenie wyników prac B+R w ramach Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty […]

Wsparcie na projekty B+R przedsiębiorstw w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy – nabór wniosków trwa od 04 maja 2016 do 31 grudnia 2016 roku,
przedsiębiorstwa duże […]