Monthly Archives: wrzesień 2016

­

POIR: Nabór wniosków na działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w 2016r.

W ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania).

[…]

RPO ŚLĄSKIE: Nabór wniosków na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.5, Podziałanie 4.5.2.

Zachęcamy wszystkie chętne podmioty tj. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej), spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego do udziału w konkursie o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej IV. Firma PROMETEUSZ EURO SP. Z O.O. oferuje profesjonalną pomoc w zakresie przygotowania, napisania, złożenia oraz rozliczenia projektów dofinansowanych.
[…]

Województwo Dolnośląskie: od 30 września rusza nowy nabór wniosków na dotację z UE

Od 30 września interesanci z obszaru województwa dolnośląskiego będą mogli ubiegać się o dotację w ramach następujących działań: działania 1.5, działania 3.1, działania 6.1 i działania 6.3.

[…]

Nabór wniosków na dofinansowanie projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej XII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego.

Zachęcamy podmioty uprawnione, a więc jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji organizacje pozarządowe, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi przedszkola, odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego,kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych do skorzystania z usług firmy PROMETEUSZ EURO SP. Z O.O. w celu opracowania wniosków o dofinansowanie z RPO WSL 2014-2020 na dofinansowanie projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej XII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego.

[…]